خانه / خانه داری / ماوراء / قمر در عقرب و تاثیر آن بر زندگی انسان + تقویم روز های قمر در عقرب سال ۱۳۹۸

قمر در عقرب و تاثیر آن بر زندگی انسان + تقویم روز های قمر در عقرب سال ۱۳۹۸

احتمالا این ضرب‌المثل را شنیده‌اید که «اوضاع قمر در عقرب است» و معمولاً منظور از این ضرب المثل است که خیلی وضع بدی حاکم شده و گویی بداقبالی از سر و روی همه چیز می‌بارد! اما از نظر نجومی، “قمر در عقرب” (Moon in the scorpio) به زمانی اطلاق می شود که وقتی از روی زمین به ماه نگاه کنیم، ماه در برابر صورت فلکی عقرب (و به روایتی برج عقرب) قرار گرفته باشد.

با این حال، این زمان همیشه با چشم‌های غیر مسلح قابل رویت نیست. در ماه‌هایی نظیر آبان، آذر و دی، به خاطر این که خورشید در برج عقرب قرار دارد، عبور ماه از آن در روز اتفاق می‌افتد که به علت روشنایی خورشید، تنها ماه دیده خواهد شد. در مقابل، در ماه‌هایی نظیر خرداد و تیر، ماه در شب از صورت فلکی عقرب عبور می‌کند و در چنین شب‌هایی، از زمان غروب آفتاب تا طلوع آفتاب روز بعد می‌توان هم ماه و هم صورت فلکی عقرب را رویت کرد.

قمر در عقرب چیست؟!

اخترشناسان از چند هزاره قبل وقتی در پی شناخت آسمان شب و مطالعه چگونگی جابهجاشدن خورشید و ماه و سیارهها در میان ستارههای زمینه آسمان بودند از شکلهای فرضی به نام صورت فلکی در میان ستارگان بهره میبردند. مردمی که همیشه با دیده تحیر به آسمان شب نگاه میکردند، از هزاران سال قبل ستارههای نواحی مختلف آسمان را در ذهن خود به یکدیگر متصل کرده و شکلهای حاصل از آن را به یک ابزار، حیوان یا خدایان و شخصیتهای موثر در داستانهای اساطیری خود منتسب می‌‌کردند.

در حقیقت آنچه ما از صور فلکی میشناسیم، اشکالی برساخته خودمان است و نه چیزی که در طبیعت به صورت واقعی وجود داشته باشد! ستارههای یک صورت فلکی ممکن است هزاران و بلکه دهها هزار سال نوری از یکدیگر فاصله داشته باشند و فقط از دید ما ساکنان زمین به شکل خاصی در کنار یکدیگر آرایش یافته باشند. این در حالی است که منظره این ستارهها از سیارهای فراخورشیدی که به دور ستارهای در دوردستهای کهکشان راه شیری در گردش است ابداً به صورتی که ما از زمین مشاهدهاش میکنیم، نیست.

به هر روی، اساس گاهشماری از چند هزار سال پیش با مطالعه چگونگی جابجایی خورشید و ماه در میان ستارهها مورد بررسی قرار میگرفته است. از آنجا که امروزه میدانیم زمین در مدار خاصی در حال گردش به دور خورشید است و ماه نیز در مدار خاص خود در طول یک ماه قمری یک دور به گرد کره زمین میچرخید، نتیجه این چرخشها را ما به شکل جابجا شدن ظاهری خورشید و ماه در میان 12 صورت فلکی خاص در آسمان شب میبینیم که به هر یک از آنها یک برج گفته میشود. یکی از این صور فلکی برج عقرب است و در طول یک ماه قمری، در شرایطی که ماه باید از میان 12 برج طی 5/29 شبانهروز عبور کند، طبیعتا حدود دو سه شب طول میکشد تا از دید ما از مقابل ستارههای صورت فلکی عقرب گذر نماید.

در بعضی موارد پدیده قمر در عقرب با گذر ماه از برابر ستاره قلب‌العقرب همراه است که این اتفاق تقریباً هر سال یک بار رخ می‌دهد و در همه جهان قابل مشاهده‌است اما ناظر در هر نقطه‌ای از زمین با اختلاف درجه و ساعت این واقعه را مشاهده می‌کند.

توضیح آنکه کره ماه (قمر زمین) در طول هر یک ماه قمری یک بار به دور زمین می چرخد. اگر این دور کامل را به 12 قسمت مساوی تقسیم کنیم 12 برج به دست می آید که با توجه به ستاره هایی که در این ناحیه های دوازده گانه قرار دارد شکل هایی در آسمان تصور می شود که مبنای نامگذاری برج ها می باشند.

“حمل” تقریبا برابر با ماه فروردین شمسی بوده و نام دیگر ماه ها به ترتیب: ثور (اردیبهشت)، جوزا (خرداد)، سرطان (تیر)، اسد (مرداد)، سمبله (شهریور)، میزان (مهر)، عقرب (آبان)، قوس (آذر)، جدی (دی)، دلو (بهمن) و حوت (اسفند) می باشد.

برج فلکی (و همچنین صورت فلکی) هشتم در زبان عربی، برج عقرب است که برابر با ماه آبان بوده و ماه در گردش ماهیانه خود به دور زمین، دو روز و نیم مقابل این برج قرار گرفته و به این اندازه طول می کشد که از مقابل آن عبور کند.

حال که ماه به اندازه دو روز و نیم (60 ساعت) طول می کشد که از مقابل برج عقرب عبور کند، به آن «قمر در عقرب» می گویند.

 قمر در برج عقرب یا صورت فلکی عقرب ؟ کدامیک صحیح است؟!

لوری کانتیلو، از محققان ناسا می نویسد: “از آنجایی که محور زمین تغییر کرده، امروزه دیگر صور فلکی همان جایی که هزاران سال پیشتر دیده می‌شدند دیده نمی‌شوند.” قبلا صورت های فلکی با برج های فلکی همنام خود منطبق بوده اند اما امروزه به دلیل تقدیم محوری زمین (که دور تناوب آن 26000 سال است)، صورت‌های فلکی با برج‌های فلکی همنام خود دیگر منطبق نبوده و تقریباً به اندازه یک برج جابجا شده اند. در تصویر ذیل شمایی از میزان جابجایی و همپوشانی هر برج فلکی با صورت فلکی همنامش را مشاهده می کنیم. برج فلکی عقرب و صورت فلکی عقرب در این تصویر با رنگ قرمز هایلایت شده است.

در تقویم اعتدالی بدون توجه به موقعیت واقعی صورت‌های فلکی، از لحظه اعتدال بهاری تا 30 درجه بعد را برج حمل حمل می‌گیرند و همینطور الی آخر. نام بروج فلکی دوازده‌گانه به ترتیب:

 1. حَمَل
 2. ثَور
 3. جَوزا
 4. سَرَطان
 5. اَسَد
 6. سُنبُله
 7. میزان
 8. عَقرب
 9. قَوس
 10. جَدی
 11. دَلو
 12. حوت

توجه نمایید که میان پژوهشگران در خصوص اینکه منظور از قمر در عقرب؛ قمر در برج عقرب یا قمر در صورت فلکی عقرب است اختلاف است و بعضی از محققان راه احتیاط را در پیش گرفته اند و لزوم احتراز از هر دو را که مقدار کمی هم همپوشانی دارند عقلانی تر می دانند. شاید شما بپرسید مگر بین برج فلکی عقرب با صورت فلکی عقرب فرقی هم وجود دارد؟! پاسخ این سؤال در گذشته منفی ولی الآن مثبت است!!! بله کاملاً درست متوجه شدید!

 

تاثیر قمر در عقرب بر زندگی انسان

بابلی‌ها حدود سه هزار سال پیش اعتقاد داشتند حرکت صور فلکی بر آنچه روی زمین رخ می‌دهد اثر دارد. برج‌های دوازده‌گانه‌ای که امروز می‌شناسیم برآمده از تقویم آنهاست، در حالی‌که موقعیت ستاره‌ها در آسمان از زمان بابلی‌ها تغییر کرده. پيشينيان، افلاک را در آفرينش، رشد و سرانجام، مرگ آدمی و نيز تيره بختی و خوشبختی و هرآنچه به او مربوط ميشده، مؤثر و تعیین کننده ميدانستند. آنچه بيشتر بـرای پيشـينيان جالـب بـود، آن قسمت از علم ستاره شناسی است كه به استخراج احكـام و تـأثير آن در سرنوشـت آدميـان مربوط است و به آن «تنجيم» يا «علم احكام نجوم» (Asrtology ) گفتند و آن، با علم نجـوم (Astoronomy) كه علمی است كه در آن حركات ستارگان بررسی ميشود و برای تقويم و گاهشماری به كار ميرود، تفاوت دارد.
ستاره شناسی، در گذشته در ايران، ارزش و اهميـت بسـيار داشـته اسـت و اسـتفاده از منجمان در ميان درباريان و خانواده های متمكّن برای تعيين وقت و سعد و نحس ايـام و… بسيار شايع بوده، به طوريكه علم سـتاره شناسی قسـمتی از اطلاعـات مهـم هـر موبـد و روحانی دينی محسوب ميشده است. بدين سبب بود كه به روايت شاهنامه: «شاهی چـون خسروپرويز، شبانه روز خـود را چهـار بهـر مـيكـرد: بهـری را بـه نيـايش، بهـری را بـه
شادخواری، بهری را به شنيدن سخن دانايان و موبـدان و بهـری را نيـز بـه اسـتماع قـول اخترشناسان اختصاص ميداد.»

ماه، مدار خود را در كمتر از 28 روز طی ميكند و بسياری از اين مسير، از زاويه ديد ناظر از هر برجی و از جمله از برج عقرب ميگذرد. عبور قمر از برج عقرب در مکالمات و محاورات روزمره عامه به «قمردرعقرب» تعبير ميشود. عامه و احكاميان معتقد بوده اند هنگـام بـودن قمـر در برجهای ثابت، سفر كردن جايز نيست. عقرب از برجهای ثابت اسـت و منجمـان بـه عـدم جواز سفر در اين برج تأكيد بيشتری كرده اند و گفته اند عقرب دليل سنگينی سفر و سختی و ترس از راه است.
خواجوی کرمانی گفته است:
ببين زلف و رخش چون ميروي راه——-  بــه جــز دل منــزل آن مــه نشــايد
از آن ترسم كـه در عقـرب بـود مـاه—— كــه بــرج منقلــب نيكــوتر آيــد

به سـنبل سـرو سـيمين در سلاسـل —–  چو مه در بـرج عقـرب كـرده منـزل

اعتقاد به نحوسـت قمر در عقرب بيشتر در بين اعراب رواج داشته و از آنجا به سایر ملل و اقوام دیگر راه يافته است. توضیح آنکه الآن اعتقاد به نحس بودن ایام قمر در عقرب ویژه مسلمانان نیست و بسیاری از پیروان سیار ادیان و مذاهب نیز به این موضوع اعتقاد دارند. اگرچه هم در اسلام و هم در سایر اقوام و ملیت ها و مذاهب هستند افرادی که به شدت با این اعتقادات مخالف هستند و آن را خرافات می دانند اما در مقابل عامه مردم به این موضوع اعتقاد راسخ دارند. و حتی افراد تحصیلکرده در دفاع از این اعتقاد بسیاری نیز دفاع استدلالی می کنند.

نکته: اصطلاح «قمر در عقرب» كه امروزه در بين عوام رايج است، به زمانی كه بسيار آشفته و بد باشد، اطلاق ميشود و وقوع آن ارتباطی با پدیده نجومی قمر در عقرب ندارد.

تاثیری که قمر در عقرب بر آغاز انجام کارهای اساسی دارد به گفته برخی از منجمین دقیق و قطعی نیست و فقط مجرد احتمالات است. همچنین به گفته برخی از کارشناسان مذهبی روایاتی که در مورد قمر در عقرب بیان شده است در مقام بیان علت تامه نیست بلکه در مقام بیان اقتضای مکان و احتمال است و به همین دلیل فقها سفر و اجرای صیغه ازدواج را زمانی که قمر در برج عقرب است مکروه می دانند.

برای همین فقها می گویند: اگر امر اهم مانند اطاعت والدین (مثلاً والدین به فرزند خود در روزی که قمر در عقرب است، دستور سفر دهند) یا حج واجب، با این موضوع تنافی پیدا کند و آن امر اهم، مقدم می شود.

بر اساس روایات و علم اخترشناسی کارهای زیر در زمان قمر در عقرب توصیه نمی شود:

 • خواندن صیغه عقد ازدواج در قمر در عقرب
 • مسافرت در قمر در عقرب
 • انعقاد نطفه در قمر در عقرب برای بچه دار شدن
 • آغاز کار و کسب و تجارت در قمر در عقرب
 • حجامت در قمر در عقرب
 • تعیین و تغییر نام در قمر در عقرب
 • گذاشتن سنگ بنای کارهای مهم در قمر در عقرب

منظور از عدم ازدواج در زمان «قمر در عقرب» چیست؟

نکته ای که درباره مسئله قمر در عقرب باید بیان کرد، آن است که بنابر روایات، منظور از عدم ازدواج در این مدت، اجرای صیغه عقد است؛ یعنی صیغه عقد را در این دو روز و نیم انجام ندهیم.

*آیا با این اوصاف که برج عقرب تقریبا مصادف با ماه آبان ما و در اواخر ماه ها قرار دارد، ما در روزهای پایانی هر ماه شمسی «قمر در عقرب» داریم؟

خیر؛ چون یکسال قمری 354 روز و یکسال شمسی 365 یا در سال کبیسه 366 روز است و سال قمری تقریبا 10 یا 11 روز کوتاه تر است و به همین دلیل ممکن است در یک برج، دو مرتبه قمر در عقرب شود؛ چون حرکت قمر سریع و حرکت زمین کندتر از آن است.

قمر در عقرب
قمر در عقرب

نحوه محاسبه ساعات و روزهای قمر در عقرب

برای پیدا کردن روزهای قمر در عقرب چند روش وجود دارد که در ادامه به هر یک از آنها اشاره می کنیم :

الف) روش دستی و شخصی

فرض کنید که امروز 2 مهر مصادف با 15 شوال است.

 • 1. یک واحد به روزها اضافه کنید (3 مهر و 16 شوال)
 • 2. روز قمری را در عدد 12/2 ضرب کنید (195/2) و حاصل را با روز شمسی جمع کنید (198/2)
 • 3. عدد به دست آمده را بر عدد 30 تقسیم کنید (6/61)
 • 4. عدد را با عدد ماه شمسی (در این مثال ماه همهر هفتمین ماه شمسی است) جمع کنید (13/61)
 • 5. اگر عدد به دست آمده بیش از عدد 12 بود عدد 12 را از آن کم کنید (1/61)

عدد به دست آمده تعیین کننده موضع ماه در برج های دوازده گانه است. اگر این عدد برابر 8 بود نشان دهنده آن است که زمان قمر در عقرب است.

 ب) استفاده از تقویم های فلکی آماده

از دیگر روش های یافتن روزهای قمر در عقرب استفاده از تقویم های فلکی یا تقویم خاص است که توسط منجمان و محققان به این منظور تهیه شده است. به عنوان مثال تقویم ذیل مربوط به ایام قمر در برج عقرب سال 98 می باشد و توسط مرکز پژوهش های فلکی وابسته دفتر آقای سیستانی تهیه و تنظیم شده است.

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1398

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1397

تقویم ذیل با لحاظ کردن هر دو پدیده قمر در برج عقرب و قمر در صورت فلکی عقرب می باشد:

ج) استفاده از تقویم های Moon Phase Calendar خارجی

از تقویم های خارجی نیز می توان برای تشخیص روزهای قمر در عقرب استفاده کرد که برای مثال به یک مورد از آنها اشاره میکنیم. سایت ذیل موقعیت قمر در برج عقرب (نه صورت فلکی عقرب) را نشان میدهد حتی آرشیو روزهای قمر در عقرب در سال های گذشته و آینده را نیز دارد. (از سال 1900 تا 2035 میلادی)

 https://mooncalendar.astro-seek.com

 

د) استفاده از اپلیکیشن های موبایل

star chart

حدیث قمر در عقرب و سخن قرآن در مورد قمر در عقرب

امام صادق (علیه السلام):

 • «هر کس در هنگامی که قمر در عقرب باشد، مسافرت یا ازدواج نماید، خیری نمی بیند.»

امام کاظم (علیه السلام):

 • «هر كس در محاق ماه (دو شب آخر ماه قمری) با زنش همبستر شود، خود را آماده سقط فرزند نمايد»

روایاتی درباره تاثیرات نجوم و اجرام آسمانی

هر چند حرکات و صور فلکی و اجرام آسمانی بر زندگی بشر تاثیر فراوانی دارند اما اسلام اعتنای بیش از حد به این مساله را نهی کرده است. به عبارت دیگر نباید طوری باشد که انسان هر چیزی را به این مسایل ربط دهد. چراکه چه بسا نحوست از خود انسان و کارهای ناشایست و گناهی باشد که خود او مرتکب شده باشد.

 • رسول اکرم (ص) فرمودند: هر کس بر خدا توکل کند و هیچ گاه ملاحظه سعادت و نحوست روزها را ننماید خداوند او را یاری خواهد نمود و عهده دار او خواهد شد به ویژه اینکه صدقه نیز بپردازد، زیرا صدقه نحوست را از بین می برد.
 • شخصی به امام صادق (علیه السلام) گفت: «من به گونه ای در نجوم غرق شده ام که هرگاه بخواهم کاری انجام دهم، آن را با اطلاعات نجومی خود می سنجم، اگر برای آن طالع شر و نحسی دیدم آن را انجام نمی دهم و هرگاه طالع خیر و خوبی برای آن دیدم، اقدام به آن کار می کنم. امام (علیه السلام) فرمود: آیا به آن چه به دست آورده ای اعتقاد داشته و بر طبق آن عمل می کنی؟ عرض کرد: بله، امام فرمود: همه کتاب هایت (کتاب های نجومی) را نابود کن و به این علم عمل نکن.»
 • در روایت دیگری امام علی (علیه السلام) در پاسخ به مردی که از حضرت خواسته بود، به علت نحوست برخی ایام، در آن روز به جنگ خوارج نرود، فرمود: «گمان مى کنى تو از آن ساعتى آگاهى که اگر کسى حرکت کند زیان نخواهید دید؟ و میترسانى از ساعتى که اگر کسى حرکت کند ضررى دامنگیر او خواهد شد؟ کسى که گفتار تو را تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده است و از یارى طلبیدن خدا در رسیدن به هدف هاى دوست داشتنى و محفوظ ماندن از ناگواری ها بى‏نیاز شده است. گویا مى‏خواهى به جاى خداوند، تو را ستایش کنند. چون به گمان خود، مردم را به ساعتى آشنا کردى که منافع شان را به دست مى آورند و از ضرر و زیان در امان مى‏مانند. اى مردم، از فرا گرفتن علم ستاره شناسى براى پیش گویى هاى دروغین، بپرهیزید، جز آن مقدار از علم نجوم که در دریانوردى و صحرانوردى به آن نیاز دارید، چه اینکه ستاره شناسى (و پیش بینی هایی در رابطه با آینده افراد) شما را به غیبگویى و غیبگویى شما را به جادوگرى مى‏کشاند، و (چنین) ستاره شناسی چون غیبگو و غیبگو چون جادوگر و جادوگر چون کافر و کافر در آتش جهنم است. با نام خدا (و با توکل بر خدا) حرکت کنید.»
 • از ابن عمير روايت شده كه من به نجوم نگاه مى كردم و حكم آنها را مى شناختم و طالع را مى دانستم از اين لحاظ چيزى نظير ترس و غيره در دلم راه مى يافت در اين موضوع به امام رضا (علیه السلام) شكايت كردم. حضرت فرمود: اگر به خاطرت چيزى رسيد به اوّلين مسكينى كه برخورد كردى صدقه بده و سپس دنبال كارت برو كه خداى عزوجل [شر را] از تو دفع مى ‏فرمايد.»

دعای رفع نحوست قمر در عقرب – دعای حوقله سبعه

بطور کلی برای رفع نحسی قمر در عقرب بهتر است در روز شروع قمر در عقرب سه مرتبه ، دعای حوقله سبعه را بخواند که اگر در ایام قمر در عقرب مضطر به پیگیری و انجام مهماتی از زندگی اش گردید، نحوست قمر در عقرب را بطور کامل دفع کرده باشد. دعای حوقله سبعه برای دفع نحسی قمر در عقرب این است :

بسم الله الرحمن الرحیم، لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ اُفرِّجُ بِها کُلِّ کُربَهِ لا حَولَ و لا قُوَّهِ الاّ بِالله اُحِلُّ بِها کُلِّ عُقدَهِ، لا حَولَ و لا قُوَّهَ الاّ بِالله اَجلو بها کلّ ظلمه، لا حول و لا قُوَّهَ اِلاّ بِالله؛ اَفتَحُ بِها کُلِّ باب، لا حَولَ و لا قُوَّهِ الاّ بالله اَستَعینُ بِها عَلى کُلِّ شِدَّهِ و مُصیبَهِ، لا حَولَ و لا قُوَّهِ الاّ بِالله اَستَعینُ بِها عَلى کُلِّ اَمرِ یَنزُلُ بی، لا حَولَ و لا قُوَّهِ الاّ بِالله اَعتَصِمُ بِها مِن کُلِّ مَحذُور اَحاذِرهُ . اَسئَلُکَ یا رَبِّ اَن تُصَلِّیَ عَلى محمّد و آل محمد و أهلِ بَیتِهِ الطّاهِرین بِخَفیِّ لُطفِکَ یا ذاالجَلالَ و الاِکرام، آمین آمین یا ربّ العالمین.

سایر راه های رفع نحسی و نحوست قمر در عقرب

 • صدقه دادن در اول صبح نحوست آن روز را از بین می برد.
 • خواندن آیه الکرسی و معوذتین (سوره هایی که با «قل اعوذ…» شروع می شوند).
 • خواندن نمازها و دعاهای وارد شده برای این امر

درباره nima

حتما ببینید

دفع انرژی منفی دیگران

دفع انرژی منفی دیگران / چکار کنیم تا انرژی منفی دیگران روی ما تاثیر نداشته باشد؟

همه ما انسان ها این قابلیت را داریم که بر روی یکدیر تاثیر گذار باشیم. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + هفت =